Kó·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Sì) 01:17 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 24 筆中的 24 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. O͘-pe̍h-lông-kun‏‎(2007-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Jī) 09:31)
 2. Sò͘-hôan-chin‏‎(2007-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Jī) 09:33)
 3. Chheng-bûn‏‎(2007-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 15:14)
 4. Sî-kan‏‎(2007-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài) 18:45)
 5. Tâi-oân sio̍k-gí‏‎(2007-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Saⁿ) 22:05)
 6. I-seng‏‎(2009-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 14:49)
 7. Cheng-kóng Sek-sî Hiân-bûn‏‎(2009-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài) 14:50)
 8. Chông-kiàⁿ-jîn‏‎(2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (It) 16:30)
 9. Lūn-gú‏‎(2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (It) 18:02)
 10. Chiúⁿ Ūi-súi‏‎(2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (It) 18:04)
 11. Tēⁿ Lâm-iông‏‎(2009-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 16:55)
 12. Thâu-ia̍h‏‎(2009-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 16:57)
 13. Johann Wolfgang von Goethe‏‎(2011-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (It) 01:21)
 14. Tō͘ Chhong-bêng‏‎(2011-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Saⁿ) 16:16)
 15. Thài-kok sio̍k-gí‏‎(2012-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Gō·) 00:10)
 16. Sèng-keng‏‎(2012-nî 7-goe̍h 27-ji̍t (Gō·) 15:47)
 17. Leo Tolstoy‏‎(2012-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (La̍k) 07:46)
 18. Ji̍t-pún sio̍k-gí‏‎(2012-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 00:47)
 19. Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ‏‎(2012-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Saⁿ) 00:49)
 20. Tek-kok sio̍k-gí‏‎(2012-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài) 15:21)
 21. Julius Caesar‏‎(2012-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Saⁿ) 02:55)
 22. Bill Gates‏‎(2013-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Saⁿ) 08:58)
 23. Isaac Newton‏‎(2013-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Saⁿ) 15:03)
 24. Francis Bacon‏‎(2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Sì) 13:49)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)